Regionalt fagansvarlig rovvilttiltak skal sikre at oppdrag blir gjennomført i tråd med gjeldende instrukser og retningslinjer i sin region

Nasjonalt oppdrag

Ekstraordinære uttak

Når Miljødirektoratets fagavdeling fatter vedtak om skadefelling med hjemmel i Lov 19 juni 2009 nr 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) kan fellingsoppdraget i særskilte tilfeller bli gitt til SNO, jf § 13 i Forskrift om forvaltning av rovvilt. Dette gjelder når særlige krav til human og/eller presis utførelse betinger spesiell kompetanse, virkemiddelbruk, organisering, og/eller finansiering.

Bistand skadefelling

Skadefelling i utenom yngletiden vil normalt bli utført av lokale fellingslag. SNO kan etter forespørsel og nærmere vurdering gi bistand til planlegging og gjennomføring av skadefellinger som iverksettes lokalt. SNO kan også bistå med kompetanseoppbygging og opplæringstiltak rettet mot kommunale/lokale fellingslag og jegere.

Andre spesialoppdrag knyttet til rovvilt

Tiltak direkte rettet mot bestemte enkeltindivider av rovvilt som utvikler problematisk eller uønsket adferd utføres normalt av SNO, noen ganger i samarbeid med politiet. Felling etter naturmangfoldlovens § 18c og forsøk på skremming/avskrekking går innunder slike tiltak.

Ettersøk

SNO vil i særlige tilfeller gjennomføre ettersøk etter påskutt rovvilt eller rovvilt som skades på andre måter, etter anmodning fra statsforvalter eller politi

 

Kontaktpersoner
Hovedansvar: seksjonsleder ved seksjon for rovvilt tiltak


Regionalt fagansvarlige rovvilttiltak
Sør-Norge:
Thomas Holm Strømseth
Trøndelag og Møre og Romsdal:
Roar Lundby
Nordland:
Martin Drevatn
Finnmark og Troms:
Pär Nilsen

Fellingsledere
Sør-Norge:
Erik Ola Helstad
Lars Gangås
Nordland:
Erlend Furuhovde
Trøndelag og Møre og Romsdal:
Eirik Budde Nesteby
Håvard Wiggen
Finnmark og Troms:
Oddleif Nordsletta
John Ivar Larsen