Regionalt fagansvarlig villrein skal sikre at oppdrag blir gjennomført i tråd med gjeldende instrukser og retningslinjer.

Nasjonalt oppdrag
Oppsyn i villreinområdene er spesielt angitt som en av de oppsynsoppgaver av nasjonal karakter som SNO skal ha et særlig ansvar for. I tillegg kommer det generelle oppsynsansvaret som følger av naturoppsynsloven og viltloven. Oppsyn med villreinjakta faller altså inn under SNOs lovpålagte oppgaver, herunder arbeidet med registrering, informasjon og veiledning knyttet til villrein.

Kontaktpersoner
Hovedansvar: seksjonsleder fauna

Villreinområde 1-4
Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Skaulen Etnefjell, Våmur-Roan:
Guro Sødergren

Villreinområde 5-9:
Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, Hardangervidda, Norefjell-Reinsjøfjell, Oksenhalvøya:
Sveinung Olsnes

Villreinområde 10-12 + 24
Fjellheimen, Nordfjella, Lærdal-Årdal, Raudafjell:
Petter Braaten

Villreinområde 13-17:
Vest-Jotunheimen, Sunnfjord, Førdefjella, Svartebotnen, Reinheimen-Breheimen:
Per Olav Haugen

Villreinområde 18-20 + 23
Snøhetta, Rondane, Sølnkletten, Knutshø:
Espen Rusten

Villreinområde 21-22
Tolga Østfjell, Forollhogna:
Erik Ydse