Rovviltdokumentasjon (SRD)

Seksjonen har, sammen med seksjonen Rovvilttiltak, særlig ansvar for SNOs rovviltarbeid.

Seksjonene skal sørge for at SNOs arbeid med rovvilt utvikles i god dialog med forvaltning og forskning og gjennomføres i tråd med prioriteringer i miljøpolitikken. Seksjonene skal sikre at rovviltarbeidet gjennomføres med høy presisjon og fokus på berørte interesser. Seksjonene skal jobbe aktivt for å forebygge og avdekke miljøkriminalitet i forhold til store rovdyr i nært samarbeid med politiet.

Seksjonen for rovviltdokumentasjon har særlig ansvar for å gjennomføre feltarbeid innenfor "Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr" og overlevere data til forskning og forvaltning. Tolv av de lokalt tilsatte i SRD er regionale koordinatorer for rovviltarbeidet. Hver av dem har ansvar for ett eller flere fylker, med et nettverk av lokale rovviltkontakter. SNO skal ha et kompetent nettverk av rovviltkontakter slik at arbeidet med oppfølging av rovviltsaker skjer uten unødig forsinkelse, med høy kvalitet og med stor grad av forutsigbarhet.

Totalt utgjør disse omtrent 180 personer, spredt over alle landets fylker. Det er rovviltkontaktene som i stor grad gjør feltarbeidet lokalt, spesielt knyttet til skadedokumentasjon på husdyr og tamrein. I tillegg kjøper SNO tjenester fra andre oppsynsaktører som Fjelltjenesten og fjellstyrer til spesielle registrerings- og overvåkingsoppdrag på rovviltområdet.