Tilsyn innland (SNI)

Seksjonens hovedansvarsområde er nasjonalparker og andre større verneområder i innlandet og fjellet, samt andre prioriterte arbeidsfelt hvor hovedaktiviteten er knyttet til areal og arter i utmark i innland og fjell.

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er å:

  • Gjennomføre naturoppsyn i de store verneområdene i henhold til gjeldende lovverk.
  • Arbeide med tiltak (informasjon, fysisk tilrettelegging, skjøtsel m.v.) i de store verneområdene. Denne innsatsen samordnes med Miljødirektoratets arealvern og reiselivssatsing, og samordnes i forhold til forvaltningsmyndighet (Fylkesmannen eller lokal forvaltningsordning). Særlig når det gjelder informasjon, tiltak, skjøtsel, registreringsarbeid mv.
  • Bidra til at det utvikles og iverksettes overvåking i de store verneområdene i tråd med Miljødirektoratets arbeid med områdeovervåking og oppfølging av bevaringsmål. Høyfjellsøkologi og oppfølging av rødlistearter og ansvarsarter skal ha særlig fokus.
  • Prioritere relasjonsbygging og samarbeid med andre aktører både i forhold til gjennomføring av naturoppsynsoppgaver samt framtidig bruk av områdene.
  • Gjennomføre motorferdseloppsyn, villreinjaktoppsyn og oppsyn med villreinområdene.
  • Holde fokus på videreutvikling og forbedring av dagens naturoppsyn i de store verneområdene.
  • Overordnet ansvar for samhandling med lokale områdestyrer.