Fisk (VFI)

Fiskeseksjonen har ansvaret for å forvalte laks, sjøørret og sjørøye og innlandsfisk etter lakse- og innlandsfiskeloven og naturmangfoldloven, og for å vurdere miljøpåvirkning av vassdragsregulering.

Seksjonen jobber blant annet med kunnskapsinnhenting, regulering av fiske, fangststatistikk, genbank, tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og fremmede og truede fiskearter, fisketrapper og pålegg i regulerte vassdrag. I vurderingen av miljøpåvirkning av vassdragsregulering, legger vi vekt på oppfølging av naturforvaltningsvilkår etter vassdragslovgivningen i vassdrag med anadrom fisk.

Vi jobber også med miljøpåvirkninger av havbruk/oppdrett, kultivering og bevaring av fiskebestander i genbank, internasjonalt samarbeid og fiskeravgiften, inkludert fordeling av tilskudd.