Fremmede arter og internasjonal handel (VFR)

Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel koordinerer arbeidet med fremmede organismer i Miljødirektoratet. Dette innebærer blant annet behandling av søknader og annen oppfølging av Forskrift om fremmede organismer og Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål.

Vi har ansvar for nasjonal og internasjonal oppfølging av CITES-konvensjonen om handel med trua arter, samt nasjonal og internasjonalt arbeid vedrørende uttak av genetiske ressurser (Nagoyaprotokollen) og for genmodifiserte organismer, blant annet genteknologiloven og Cartagenaprotokollen.

Vi har også overordnet koordinerende ansvar for kunnskap om klimaendringenes effekt for naturmangfold og behovet for tilpasning til et endret klima. Koordineringsansvaret for hovedøkosystemet skog ligger også hos oss.