For et rent og rikt miljø

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringene og beskytte miljøet innen 2030.

Flere av bærekraftsmålene handler om ansvarsområdene våre. De er "den høye himmelen" for alt vi gjør. Det samme er Norges internasjonale miljøforpliktelser og nasjonale miljømål.

Vi står overfor store utfordringer framover: Norge skal omstilles til å bli et lavutslippssamfunn. Vi skal tilpasse oss klimaendringene, ivareta økosystemene og hindre tap av naturmangfold. Vi skal utvikle en sirkulær økonomi som ikke sprer miljøgifter og tar vare på ressursene.

Miljøutfordringene er grenseoverskridende, komplekse og sammensatte. De krever innsats internasjonalt, nasjonalt, regionalt, lokalt og på tvers av sektorer. Miljødirektoratet jobber med dette hver dag og på mange arenaer gjennom vår omfattende oppgaveportefølje.  

Miljøpolitikken bestemmes av Stortinget og Regjeringen. Som direktorat er vi demokratiets tjener og rådgiver. En strategi for oss kan derfor ikke handle om mål og virkemidler, men omtale hvordan vi vil utvikle oss for å levere best mulig på samfunnsoppdraget vårt.

Strategien er først og fremst et internt dokument. Den handler ikke om alt vi driver med, men peker ut fem innsatsområder hvor vi særlig skal forsterke innsatsen, slik at vi lykkes best mulig med vår aller viktigste oppgave, som er å bidra til at miljømålene nås!

Oppgavene våre er utpreget tverrfaglige og det er helt vesentlig at vi har et godt samspill på tvers i organisasjonen. Det ligger i rollen vår og regelverket vi forvalter at vi skal jobbe målrettet for å bedre miljøtilstanden, men også gjøre krevende avveininger mellom til dels motstridende hensyn.

Miljøutfordringene går på tvers av alle samfunnsområder. Vi forvalter kunnskap og virkemidler og gir råd på områder som berører andre sektormyndigheters ansvar. Vi er helt avhengige av et tett samspill med andre etater for å lykkes. 

Det er økende oppmerksomhet om klima- og miljøutfordringene i samfunnet. Vi har viktig kunnskap som vi skal formidle til ulike målgrupper.

Vi skal spille andre gode, slik at klima- og miljøhensyn blir integrert i beslutninger i andre sektorer, i næringslivet og i befolkningen. Vi ønsker å være en relevant faglig premissleverandør for framtidens miljøløsninger.

Kompetansen og erfaringen til alle ansatte er grunnlaget for alt vi produserer. Sammen skal vi sikte mot visjonen vår, som er et rent og rikt miljø. Sammen skal vi etterleve verdiene våre, slik at alt vi produserer kjennetegnes av å være kunnskapsbasert, framtidsrettet og tydelig.

Ellen Hambro, miljødirektør

Utviklingsområder