Tips og varsler om ulovlige miljøforhold

Miljødirektoratet ønsker tips og varsler om mulige ulovlige miljøforhold.

Eksempler på ulovlige miljøforhold:

 • Ulovlig utslipp til luft, vann og grunn.
 • Import og salg av ulovlige produkter, kjemikalier, truede arter eller fremmede organismer.
 • Ulovlig fiske og jakt, ulovlig snøskuterkjøring, ulovlige garn.
 • Misbruk av midler fra tilskuddsordninger

Ikke alle mistanker om ulovlige miljøforhold skal meldes til Miljødirektoratet

Før du sender inn ditt tips eller varsel, sjekk gjerne om det er statsforvalteren eller kommunen som er rette myndighet for å følge opp tipset ditt.

Kommuner har ansvaret for:

 • forsøpling.
 • kommunale miljøstasjoner for avfall
 • kommunalt avløpsvann og private avløpsanlegg
 • lokalt luftkvalitet
 • nedgravde oljetanker
 • påslipp fra motorverksteder og vaskehaller.
 • støy (motorsportsbaner, skytebaner, vindmøller)

Statsforvalteren har ansvaret for:

 • asfaltverk
 • avfallsanlegg – avfallsmottak – avfallsdeponier
 • avfallsforbrenning
 • interkommunale avløpsanlegg
 • biloppsamlingsplasser
 • brannøvingsplasser
 • fiskeoppdrett
 • fôrproduksjon
 • forurenset sjøbunn ved skipsverft
 • flyplasser (unntatt Oslo Gardermoen)
 • forurensning fra anleggsvirksomhet
 • grunnforurensning
 • mineralsk industri  - pukkverk, steinindustri og betongproduksjon     
 • mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag 
 • næringsmiddelindustri
 • vaskerier og renserier
 • verksteder/mekanisk industri – overflatebehandling, pulverlakkering og galvanisering med videre
 • skytebaner
 • treforedling og trebearbeiding