Tips og varsler om ulovlige miljøforhold

Miljødirektoratet ønsker tips og varsler om mulige ulovlige miljøforhold.

Eksempler på ulovlige miljøforhold:

 • Ulovlig utslipp til luft, vann og grunn.
 • Import og salg av ulovlige produkter, kjemikalier, truede arter eller fremmede organismer.
 • Ulovlig fiske og jakt, ulovlig snøskuterkjøring, ulovlige garn.
 • Misbruk av midler fra tilskuddsordninger

Ikke alle mistanker om ulovlige miljøforhold skal meldes til Miljødirektoratet

Før du sender inn ditt tips eller varsel, sjekk gjerne om det er fylkesmannen eller kommunen som er rette myndighet for å følge opp.

Kommuner har ansvaret for:

 • Forsøpling
 • Kommunalt avfallsanlegg
 • Kommunalt avløpsvann og avløpsanlegg
 • Lokalt luftkvalitet
 • Nedgravde oljetanker
 • Påslipp fra motorverksteder og vaskehaller.
 •  Støy (motorsportsbaner, skytebaner, vindmøller)

Fylkesmannen har ansvaret for:

 • Akvakultur
 • Fôrproduksjon
 • Forurenset sjøbunn ved skipsverft
 • Flyplasser (unntatt Oslo Gardermoen)
 • Forurensning fra anleggsvirksomhet
 • Grunnforurensning
 • Kjemisk industri
 • Mineralsk industri          
 • Næringsmiddelindustri   Vaskerier og renserier
 • Produksjon av metallvarer          
 • Skytebaner
 • Treforedling og trebearbeiding  
 • Utslipp fra krematorier