Deklareringspliktige kjemikalier skal registreres i produktregisteret, for å gi myndighetene en oversikt over hvilke fareklassifiserte stoffer og stoffblandinger som finnes på det norske markedet.

Plikten til å deklarere er nedfelt i deklareringsforskriften.

Hva skal deklareres?

 • CLP-klassifiserte kjemikalier over 100 kilo
  Stoff eller stoffblanding som er klassifisert som helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfarlig, i henhold til artikkel 3 i CLP-forordningen, og som importeres til eller produseres i Norge i mengder på 100 kilo eller mer per år
 • biocider
  biocidprodukter brukes til å bekjempe uønskede organismer
 • kjemikalier som inneholder mikrobiologiske organismer
 • utgangsstoffer for eksplosiver
 • navnebytte
  ved bytte av etikett eller handelsnavn på et kjemikalie

I deklareringsforskriften finner du hvilken informasjon du må sende inn når du skal deklarere kjemikalier til produktregisteret.

Informasjonen skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske løsning for kjemikaliedeklarering.

Hva er produktregisteret?

Produktregisteret er myndighetenes register over farlige kjemikalier. Miljødirektoratet drifter registeret, men alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene ved tjenstlig behov. Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll og tilsyn med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser.

Data fra produktregisteret blir blant annet brukt til:

 • myndighetenes kontroll av faremerking og kjemikaliedokumentasjon
 • risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og ulike bruksområder
 • å fremskaffe statistikk for myndighetene
 • råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger
 • planlegging og gjennomføring av kontroller av importører, produsenter og distributører av kjemiske produkter
 • regelverksutvikling
 • rapportering til internasjonale kjemikaliekonvensjoner

Følgende direktorater og institutter er blant brukerne av opplysninger fra produktregisteret:

 • Giftinformasjonen
 • Arbeidstilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • Petroleumstilsynet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Statistisk sentralbyrå
 • Toll- og avgiftsdirektoratet

Virksomhetenes plikter

Virksomhetene må ha deklarert kjemikaliene som er deklareringspliktige senest når de begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge.

Virksomhetene må betale et kontrollgebyr til Staten for sine deklareringspliktige kjemikalier.

Virksomhetene må også årlig registrere hvor mye de har importert eller produsert av deklareringspliktige kjemikalier.

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet drifter produktregisteret, som er myndighetenes register over farlige kjemikalier. 

Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilynet fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket. Vi gir også råd og veiledning.