Deklareringspliktige kjemikalier skal registreres i produktregisteret, for å gi myndighetene en oversikt over hvilke fareklassifiserte stoffer og stoffblandinger som finnes på det norske markedet.

For noen kjemikalier skal virksomhetene også melde inn opplysninger til giftinformasjonssentre i Europa. Dette kravet er beskrevet i CLP-regelverkets artikkel 45 som også gjelder i Norge.

Fra 1. januar 2021 skal virksomhetene sende inn opplysningene via Echa. Før dette gjelder registreringen i produktregisteret som innsending i henhold til CLP-regelverket. En overgangsordning gjør at innsending på visse vilkår kan vente til 1. januar 2025.

Plikten til å deklarere kjemikalier til produktregisteret er nedfelt i deklareringsforskriften. Det er en nasjonal forskrift med annet formål enn CLP artikkel 45. Derfor vil deklareringsforskriften fremdeles gjelde etter 1. januar 2021.

Hva skal deklareres?

Stoff eller stoffblanding som er klassifisert som helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfarlig, i henhold til artikkel 3 i CLP-forordningen, og som importeres til eller produseres i Norge i mengder på 100 kilo eller mer per år.

Biocidprodukter brukes til å bekjempe uønskede organismer.

Alle kjemikalier som består av eller inneholder mikroorganismer for spesifikke anvendelser, som for eksempel sanitærrengjøring, luktfjerning, avløpsrensing, nedbryting av fett eller opprensing av oljespill og forurenset grunn skal deklareres.

Utgangsstoffer eller stoffblandinger som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver, som er spesifisert i forskrift for håndtering og deklarering av utgangsstoffer for eksplosiver, skal deklareres til produktregisteret.

Hvis du kjøper et stoff eller en stoffblanding i Norge og selger det videre under et annet handelsnavn, eller du selger det videre med samme handelsnavnet med ny etikett, skal du sende inn ny deklarasjon.

I deklareringsforskriften finner du hvilken informasjon du må sende inn når du skal deklarere kjemikalier til produktregisteret.

Informasjonen skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske løsning for kjemikaliedeklarering.

Hva er produktregisteret?

Produktregisteret er myndighetenes register over farlige kjemikalier. Miljødirektoratet drifter registeret, men alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene ved tjenstlig behov. Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll og tilsyn med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser.

Data fra produktregisteret blir blant annet brukt til:

 • myndighetenes kontroll av faremerking og kjemikaliedokumentasjon
 • risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og ulike bruksområder
 • å fremskaffe statistikk for myndighetene
 • råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger
 • planlegging og gjennomføring av kontroller av importører, produsenter og distributører av kjemiske produkter
 • regelverksutvikling
 • rapportering til internasjonale kjemikaliekonvensjoner

Følgende direktorater og institutter er blant brukerne av opplysninger fra produktregisteret:

 • Giftinformasjonen
 • Arbeidstilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • Petroleumstilsynet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Statistisk sentralbyrå
 • Toll- og avgiftsdirektoratet

Sikkerhet i produktregisteret

Den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering er laget for å ivareta sikker håndtering og lagring av data, og Miljødirektoratet har utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for produktregisteret.

Sikkerhetsrutinene for produktregisteret baserer seg på beskyttelsesinstruksen (instruks for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter).

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt et Sikkerhetsutvalg for produktregisteret som skal ha et særlig ansvar for å føre tilsyn med at sikkerhetsbestemmelsene overholdes. Næringslivet er representert i utvalget.

Utvalget skal være rådgiver i tillegg til å kontrollere de administrative, systemtekniske og fysiske sikkerhetstiltak i produktregisteret og hos brukerne av data fra produktregisteret.

Dersom du skulle oppleve hendelser som tyder på sikkerhetsfeil i løsningen for kjemikaliedeklarering, eller er usikker på sikkerheten, ta kontakt med Miljødirektoratet.

Virksomhetenes plikter

Deklarering

Virksomhetene må ha deklarert kjemikaliene som er deklareringspliktige senest når de begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge.

Årlig kontrollgebyr

Alle virksomheter som importerer eller produserer farlige kjemikalier i Norge skal betale kjemikaliegebyr til myndighetene. Kjemikaliegebyret beregnes utfra årlig rapportering av mengder for kjemikalier i produktregisteret.

Gebyret er 820 kr for hvert av de 100 første deklareringspliktige kjemikaliene i produktregisteret, og 135 kr per kjemikalie utover dette. Ingen virksomhet skal betale mer enn 110 000 kr.

Gebyret skal dekke myndighetenes tilsyn med kjemikalier, og fordeles mellom Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet sender årlig ut fakturaer med kjemikaliegebyr for året før, etter at mengderapporteringen for produktene er ferdig. Virksomhetene kan rette spørsmål om kjemikaliegebyret eller om utsettelse av betalingsfristen per e-post.

Kjemikalier som ikke har kontrollgebyr

 • kjemikalier som kun er klassifisert for brann-, eksplosjon- og oksidasjonsfare.
 • kjemikalier som det betales årsgebyr for etter forskrift om biocider skal ikke ha kjemikaliegebyr i tillegg.
  Fakturaen skal være justert for dette, men feil kan forekomme. Ta  kontakt om dere har fått kjemikaliegebyr for produkter dere tidligere samme år har betalt biocidgebyr for.

Årlig registrering

Virksomhetene må også årlig registrere hvor mye de har importert eller produsert av deklareringspliktige kjemikalier.

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet drifter produktregisteret, som er myndighetenes register over farlige kjemikalier. 

Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket. Vi gir også råd og veiledning.

Spørsmål

Spørsmål om deklarering kan rettes til svartjenesten for deklarering av kjemikalier.

For saker som haster kan du også nå produktregisteret på telefon +47 48 89 76 35, hverdager mellom klokka 9.00 og 11.00.

Spørsmål om andre kjemikalieregelverk kan rettes Miljødirektorates svartjeneste for kjemikalieregelverk.

Informasjon på engelsk