Hva er produktregisteret?

Produsenter og importører av deklareringspliktige stoffer og stoffblandinger må registrere dem i Miljødirektoratet sin løsning for kjemikaliedeklarering i produktregisteret. Produktregisteret gir dermed myndighetene en oversikt over hvilke farlige stoffer og stoffblandinger som finnes på det norske markedet.

Opplysningene i registeret brukes blant annet til myndighetenes kontroll og tilsyn med kjemikalier, risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og i forbindelse med akutte hendelser.

Produktregisteret inneholder:

 • Stoffer og stoffblandinger
 • Fareklassifisering
 • Mengde
 • Bruk
 • Sammensetning
 • Ansvarlig virksomhet

Data fra produktregisteret blir blant annet brukt til:

 • myndighetenes kontroll av faremerking og kjemikaliedokumentasjon
 • risikoanalyser knyttet til kjemiske stoffer og ulike bruksområder
 • å fremskaffe statistikk for myndighetene
 • råd og veiledning i forbindelse med akutte forgiftninger
 • planlegging og gjennomføring av kontroller av importører, produsenter og distributører av kjemiske produkter
 • regelverksutvikling
 • rapportering til internasjonale kjemikaliekonvensjoner.

Hva skal deklareres?

Plikten til å deklarere kjemikalier til produktregisteret er beskrevet i deklareringsforskriften, og det er også registreringsplikt for biocider,  og utgangsstoffer for eksplosiver.

Deklareringsforskriften er en nasjonal forskrift som gjelder i tillegg til de felles europeiske kjemikalieregelverkene CLP og Reach, hvor det blant annet er plikter for innsending av opplysninger til det europeiske kjemikaliebyrået Echa.

Deklareringsplikten gjelder for:

 • 100 kilo eller mer per år av kjemikalier som er klassifisert i henhold til CLP
 • biocidprodukter som brukes til å bekjempe uønskede organismer
 • kjemikalier som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver
 • kjemikalier virksomheten skal bytte etikett eller handelsnavn på.

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet drifter produktregisteret, og gir råd og veiledning om deklarering av kjemikalier. Alle norske myndigheter kan få tilgang til dataene ved tjenstlig behov. 

Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet fører tilsyn med at norske virksomheter overholder kravene i regelverket.

Sikkerhet i produktregisteret

Den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering er laget for å ivareta sikker håndtering og lagring av data, og Miljødirektoratet har utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for produktregisteret.

Sikkerhetsrutinene for produktregisteret baserer seg på beskyttelsesinstruksen (instruks for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter).

Miljødirektoratet har oppnevnt et Sikkerhetsutvalg for produktregisteret som skal ha et særlig ansvar for å føre tilsyn med at sikkerhetsbestemmelsene overholdes. Næringslivet og sikkerhetskompetanse, er representert i utvalget.

Utvalget skal være rådgiver i tillegg til å kontrollere de administrative, systemtekniske og fysiske sikkerhetstiltak i produktregisteret og hos brukerne av data fra produktregisteret.

Dersom du skulle oppleve hendelser som tyder på sikkerhetsfeil i løsningen for kjemikaliedeklarering, eller er usikker på sikkerheten, ta kontakt med Miljødirektoratet.

Virksomhetenes plikter

Deklarering

Virksomhetene må ha deklarert kjemikaliene som er deklareringspliktige senest når de begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge.

Kjemikaliene får er deklareringsnummer når de deklareres i produktregisteret, og dette skal oppgis i punkt 15.1. i sikkerhetsdatabladet.

Årlig kjemikaliegebyr

Gebyrsatser

Fra 1.1.2024 er gebyret 840 kr for hvert av de 100 første deklareringspliktige kjemikaliene i produktregisteret, og 140 kr per kjemikalie utover dette. Ingen virksomhet skal betale mer enn 113 320 kr. Gebyrsatsene kan justeres årlig basert på endringer i konsumprisindeksen.

Gebyret skal dekke myndighetenes tilsyn med kjemikalier, og fordeles mellom Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet.

Unntak fra kjemikaliegebyr:

 • kjemikalier som kun er klassifisert for brann-, eksplosjon- og oksidasjonsfare.

Kjemikalier som det betales årsgebyr for etter forskrift om biocider skal ikke ha kjemikaliegebyr i tillegg. 

Det er ikke gebyr for kjemikalier som registreres som produkt i produkt.

Årlig mengderapportering

Innen 15. mars hvert år må virksomhetene rapportere til Miljødirektoratet om hvor mye de har importert og produsert av det deklareringspliktige kjemikaliet i året som gikk. Rapporteringen av årlig mengde i tonn gjør du i den elektroniske løsningen for kjemikaliedeklarering.

Sende opplysninger til Giftinformasjonen

Importører og etterfølgende brukere av stoffblandinger klassifisert med helsefare eller fysiskfare må notifisere sine kjemikalier i henhold til CLP-regelverkets artikkel 45 og vedlegg VIII.

Deklareringsplikten til produktregisteret er hjemlet i norsk lov, og gjelder som før.

Plikten til å notifisere stoffblandinger som er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske virkninger, er hjemlet i CLP-artikkel 45. Hjemmel gir nasjonale utpekte organer tilgang til visse opplysninger, blant annet om blandingenes kjemiske sammensetning. Informasjonen skal kun brukes for forebyggende og behandlende tiltak i helsemessige nødsituasjoner og kan også brukes til statistisk analyse for å påvise når bedre risikohåndteringstiltak måtte være nødvendig.

Vedlegg VIII til CLP spesifiserer hvilke opplysninger som skal sendes inn for å oppfylle kravet i CLP artikkel 45, på hvilket format og når disse må sendes inn og oppdateres, og innfører en unik formel identifikatorkode (UFI) for identifikasjon av stoffblandingen. Vedlegget spesifiserer også når kravene til innsending av informasjon slik det er spesifisert i vedlegg VIII vil gjelde fra.

Artikkel 45

Utpeking av organer med ansvar for å motta opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner

 1. Medlemsstatene skal utpeke et eller flere organer med ansvar for å motta opplysninger som særlig er relevant for å utforme forebyggende og behandlende tiltak, særlig i tilfelle av reaksjoner ved helsemessige nødssituasjoner, fra importører og etterfølgende brukere som bringer stoffblandinger i omsetning. Disse opplysningene skal omfatte den kjemiske sammensetningen av stoffblandinger som er brakt i omsetning og klassifisert som farlige på grunnlag av deres helsemessige eller fysiske virkninger, herunder den kjemiske identiteten til stoffer i stoffblandinger der Byrået har godkjent en anmodning om bruk av et alternativt kjemisk navn i samsvar med artikkel 24.
 2. De utpekte organene skal kunne gi alle nødvendige garantier når det gjelder å opprettholde fortroligheten ved de opplysningene som mottas. Slike opplysninger kan bare benyttes a) for å møte et medisinsk krav ved å formulere forebyggende og behandlende tiltak, særlig i en nødssituasjon, og b) der medlemsstaten anmoder om dette, for å foreta en statistisk analyse for å påvise når bedre risikohåndteringstiltak måtte være nødvendig. Disse opplysningene skal ikke benyttes til andre formål.
 3. De utpekte organene skal ha tilgang til alle opplysninger fra importørene og etterfølgende brukere med ansvar for å bringe stoffene eller stoffblandingene i omsetning som er nødvendige for å utføre de oppgaver som er pålagt dem.
 4. Innen 20. januar 2012 skal Kommisjonen foreta en revisjon for å vurdere muligheten for å harmonisere opplysningene nevnt i nr. 1, herunder etableringen av et format for framlegging av opplysninger fra importører og etterfølgende brukere til utpekte organer. På grunnlag av denne revisjonen og etter samråd med relevante berørte parter som Den europeiske sammenslutning av giftsentre og kliniske toksikologer (EAPCCT), kan Kommisjonen vedta en forordning som tilføyer et vedlegg til denne forordning.

Disse tiltakene, som er ment å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 54 nr. 3.

Etter CLP artikkel 45 plikter importører til og etterfølgende bruker i EØS-området som omsetter stoffblandinger som er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske virkninger, å gi nasjonale utpekte organer i landene tilgang til visse opplysninger, bl.a. om blandingenes kjemiske sammensetning. Informasjonen skal kun brukes for å utforme forebyggende og behandlende tiltak i helsemessige nødsituasjoner og kan også brukes til statistisk analyse for å påvise når bedre risikohåndteringstiltak måtte være nødvendig.

Vedlegg VIII til CLP spesifiserer hvilke opplysninger som skal sendes inn for å oppfylle kravet i CLP artikkel 45, på hvilket format og når disse må sendes inn og oppdateres, og innfører en unik formel identifikatorkode (UFI) for identifikasjon av stoffblandingen. Vedlegget spesifiserer også når kravene til innsending av informasjon slik det er spesifisert i vedlegg VIII vil gjelde fra.

Fra 1. januar 2021 gjelder kravet om innsending av informasjon i henhold til CLP vedlegg VIII for stoffblandinger som omsettes både til forbrukere og til yrkesmessig bruk. Fra 1. januar 2024 gjelder kravet også for stoffblandinger som bare omsettes til industrielt bruk.

Plikten til å sende inn opplysninger til nasjonale giftinformasjonssentre har eksistert lenge. Før innføringen av harmoniserte krav og regler gjaldt en deklarering av kjemikalier til produktregisteret også som innsending til Giftinformasjonen i Norge.

Overgangsordningen frem til 2025 er beskrevet i CLP vedlegg VIII (part A, section 1.4f). Ordningen gjelder for stoffblandinger som er registrert før fristene gitt i vedlegg VIII (1.1.2021 og 1.1.2024). Denne ordningen vil dermed gjelde for stoffblandinger som er registrert i produktregisteret før registreringsfristene.

Informasjon om endringer, veiledning og verktøy finner du hos Echa.

Veiledning og innlogging

I deklareringsforskriften finner du hvilken informasjon du må sende inn når du skal deklarere kjemikalier til produktregisteret.

Informasjonen skal sendes inn ved å bruke Miljødirektoratets elektroniske løsning for kjemikaliedeklarering.

Mengder og produkter innrapportert

Information in english

Relaterte lenker