Publikasjon

Norsk handlingsplan for isbjørn

Om publikasjonen

Isbjørnen trues av raske klimaendringer. Leveområdene i havisen i Barentshavet er utsatt for store endringer som kan få alvorlige følger for isbjørnbestanden. Tilsvarende trusselbildet gjelder for hele Arktis og representerer en stor internasjonal utfordring.

Denne planen for bevaring av isbjørn i Norge synliggjør utfordringene forvaltningen står overfor de kommende årene og hvilke grep Miljødirektoratet mener må til for å møte hovedmålet om å bevare en levedyktig isbjørnbestand rundt Svalbard og i Barentshavet.

Planen setter fokus på ni innsatsområder, som gjenspeiler de identifiserte utfordringene og konkretiserer planens hovedmål.Innsatsområdene omfatter habitatendringer, forurensning, akutt forurensning og krisehåndtering, forstyrrelse, interaksjon med mennesker, tilgrensende bestander, internasjonalt samarbeid, informasjon, og overvåking og forskning.