Publikasjon

Vannforskriften og fisk – forslag til klassifiseringssystem

Om publikasjonen

Rapporten oppsummerer anbefalingene fra fagråd for klassifisering av ferskvannsfisk ble nedsatt for å gi forvaltningen råd om egnede miljøkvalitetsnormer (klassegrenser) for fisk som indikator på sentrale påvirkningsfaktorer i vassdrag. Vurderingene av fiskebestandens tilstand anbefales gjennomført ved hjelp av et "klassifiseringstre", som er en strukturert dokumentasjon av ekspertvurderinger av dagens tilstand i vannforekomsten sammenlignet med en forventet referansetilstand. Dette er en generell vurdering av tilstand uavhengig av påvirkningstype.

Vurderingene blir sikrere jo bedre datagrunnlaget er, men uansett er det viktig at alle vurderinger dokumenteres og kvalitetssikres. Referansetilstanden for fisk må i stor grad antas å være lokalitetsspesifikk, det vil si at fiskebestandens naturlige tilstand i stor grad må defineres for hver enkelt vannforekomst. Vi har imidlertid begynt utvikling av mer typespesifikke referanseverdier for laksefisk i små elver og bekker og pelagisk fisk i innsjøer.