Publikasjon

Håndtering av farlig avfall

Om publikasjonen

Virksomheten har selv ansvar for å undersøke om avfall som oppstår er farlig avfall. Alt farlig avfall skal emballeres, merkes og oppbevares forsvarlig for å unngå for-urensning eller skade på mennesker eller dyr. De viktigste bestemmelsene om farlig avfall står i avfallsforskriften kapittel 11. (Faktaarket er oppdatert pr. oktober 2015.)