Publikasjon

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak - egnede arealer og miljøkriterier

Om publikasjonen

Rapporten er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning (SLF) og Norsk institutt for skog og landskap. Den gir en omforent, faglig anbefaling av hvilke arealer som egner seg for målrettet gjødsling av skog etter en avveining mellom hensynet til klima, naturmangfold, vannmiljø og andre miljøverdier, og næring. Rapporten gir også råd til departementene om hvilke miljøkriterier som bør ligge til grunn for målrettet gjødsling av skog som klimatiltak, samt hvilke virkemidler som må til for at gjødslingen skal bli gjennomført. I tillegg gir rapporten en vurdering av effektene ved gjødsling av torvmark med aske fra biobrenselanlegg.