Publikasjon

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota

Om publikasjonen

Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota – revidert 30.10.2020

I forbindelse med revisjon av veileder 02/2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann, publiseres med dette grenseverdier (tilstandsklasse I-V) for prioriterte miljøgifter som omfatter metaller og organiske miljøgifter i vann, sediment og biota.

Veilederen baserer seg på grunnlagsdata fra rapportene TA-3001/2012 og M-241/2014 og er en sammenstilling av grenseverdier til bruk for klassifisering av miljøtilstand i vann, sediment og biota. Veilederen er revidert i 2020, se kapittel 1 for oversikt over hvilke endringer som er gjennomført.