Publikasjon

Fremmede skadelige karplanter: Bekjempelsesmetodikk og spredningshindrende tiltak

Om publikasjonen

Fremmede skadelige karplanter er et nasjonalt problem. For å fjerne eller begrense spredningen, er det avgjørende med kunnskap om effektive tiltak.

Rapporten har sammenfattet bekjempelses- og spredningshindrende tiltak for 19 planteslekter. Innen alle disse slektene er det arter som er på fremmedartslista og som utgjør en trussel mot stedegent biologisk mangfold.

Innhenting av erfaring er gjort via intervjuer med organisasjoner som har erfaring med bekjempelse av fremmede skadelige arter. I tillegg ble 44 kommuner invitert til å delta i en spørreundersøkelse for å kartlegge hvilke arter/slekter det jobbes mest med i Norge.

Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at enkelte fremmede karplanter kan være skadelig for beitedyr. Vi anbefaler derfor å kontakte Mattilsynet før bekjempelse med bruk av beitedyr tas i bruk.