Publikasjon

Kartlegging av håndtering av granulat på kunstgressbaner 2017

Om publikasjonen

Mikroplast fra gummigranulat fra kunstgressbaner kan utgjøre en betydelig kilde til mikroplastforurensning i Norge. 

I et oppdrag for Miljødirektoratet er dagens praksis for etablering, drift og vedlikehold av kunstgressbaner kartlagt. Med bakgrunn i kartleggingen er behovet for tiltak som kan redusere omfanget av gummigranulat som havner utenfor banene vurdert.

Kartleggingen viser at mange anlegg har et forbedringspotensial når det gjelder tiltak for å redusere granulatflukt. Både mangel på kunnskap og ressurser, fravær av regler og krav, og den fysiske utformingen av anleggene bidrar til at anlegg ikke driver etter beste praksis. Med bakgrunn i funnene foreslår konsulenten flere mulige tiltak for å redusere granulatflukten.