Publikasjon

Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger

Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli 2013. Dette er en eldre publikasjon fra tidligere Statens forurensningstilsyn (SFT) / Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) eller Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Om publikasjonen

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020.

Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven.

Veilederen forklarer hva som ligger i bestemmelsene i forskriften, blant annet med definisjoner av sentrale begreper, og noen eksempler.