Publikasjon

Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter

Om publikasjonen

Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial.

Håndtering av masser infisert av slike arter kan medfører risiko for spredning og negativ påvirkning på stedegen natur. 

Etter naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer er det krav til aktsomhet for å unngå spredning av fremmede arter, og unngå skade på biologisk mangfold. I denne rapporten er det sett på hva som bør gjøres for å overholde aktsomhetsplikten ved massehåndtering, i forskriftens § 24, ledd fire.

Med bakgrunn i relevant litteratur og erfaringsinnhenting fra personer som har jobbet med temaet er det laget anbefalinger for hva som må gjøres i graveprosjekter med tanke på fremmede plantearter. Det er laget artsspesifikke anbefalinger for 10 arter/slekter som ses på som svært risikofylte ved massehåndtering.