Publikasjon

Utredning av forbud mot utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Om publikasjonen

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har utredet et forbud mot utsetting av utenlandske treslag med høg økologisk risiko.

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks og matdepartementet utredet et forbud mot utsetting av utenlandske treslag med høg økologisk risiko. Utenlandske treslag er allerede spredt vidt i norsk natur. Direktoratenes vurdering er at en styrt bruk av utenlandske treslag av et omfang som lagt til grunn i utredningen ikke vil medføre en vesentlig merbelastning for det biologiske mangfoldet på kort og lang sikt. Direktoratene mener at hensynene til naturmangfold, klima og næring kan ivaretas på en balansert måte gjennom forvaltning etter forskrift. Et forbud mot utenlandske treslag vil redusere opptak og lagring av karbon i norske skoger, og føre til at den framtidige tilgangen på skogråstoff blir mindre.