Publikasjon

Grenseverdier for svevestøv

Om publikasjonen

Forslag til reviderte grenseverdier for PM10 og PM2,5

Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Meteorologisk institutt har utredet om grenseverdiene for svevestøv, PM10 og PM2,5, bør endres.

Vi har modellert svevestøvnivåene i Norge i 2025 og beregnet effekt av mulige tiltak for å bedre luftkvaliteten i ti eksempelkommuner. Helsegevinsten ved reduserte konsentrasjonsnivåer av svevestøv er beregnet med sykdomsbyrdeberegninger.

Utredningen viser at det er mulig å nå strengere grenseverdier for svevestøv ved å gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak.

Miljødirektoratet, Vegdirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at grenseverdiene for svevestøv strammes inn fra 1. januar 2022.