Publikasjon

Undersøkelser av kjemisk utlekking og biota på testfelt på sjøbunnen i Grenlandsfjordene 2018-2019

Om publikasjonen

Aktivt karbon i tildekkingsmasser - nye resultater

Målet med opprydding i forurenset sjøbunn er at forurensningen skal tas ut av sirkulasjon og bort fra økosystemet, samtidig som ny sjøbunn skal gi et sunt livsgrunnlag for reetablering av livskraftig dyre- og planteliv.

Norsk institutt for vannforskning (Niva) har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en ny undersøkelse av testområder på sjøbunnen som er dekket til med tynt lag av ren leire tilsatt aktivt karbon.  Miljødirektoratet viser til Nivas hovedkonklusjoner i den nye rapporten som oppsummerer resultater fra både tidligere og nye undersøkelser i Grenlandsfjordene:

Utlekking av dioksiner fra sjøbunnen reduseres betydelig ved bruk av marin leire tilsatt aktivt karbon. Etter ca.10 år tyder mye på at et normalt friskt dyre- og planteliv ikke klarer å etablere seg på ny sjøbunn som er tilsatt rent kull.

Basert på oppdatert kunnskap fra Niva kan derfor ikke Miljødirektoratet anbefale at aktivt karbon benyttes i tiltak for å rydde opp i forurenset sjøbunn.