Publikasjon

Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030

Om publikasjonen

I Klimakur 2030 er potensialet for å redusere Norges ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser analysert.

For å begrense den globale temperaturstigningen i tråd med Parisavtalen må store utslippskutt på plass før 2030 og i 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. Det er dermed behov for en stor samfunnsomstilling i Norge og alle andre land i årene framover.

Norge har meldt inn et reduksjonsmål som regjeringen har varslet at den ønsker å forsterke. Det er inngått avtale om å samarbeide med EU for å oppfylle målet, også for utslipp utenfor kvotesystemet. Dette er bakgrunnen for at Klimakur 2030 ble bestilt av regjeringen via departementene.

Klimakur 2030-oppdraget har vært å samarbeide om å utrede hvilke tiltak som kan kutte ikke-kvotepliktige utslipp med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005, samt å vurdere barrierer og mulige virkemidler som kan utløse de aktuelle tiltakene.

For skog og annen arealbruk er det et mål å balansere utslipp og opptak gitt et sett med bokføringsregler. Vi ble derfor også bedt om å belyse
tiltak og virkemidler som kan øke opptak og redusere utslipp fra arealene.

Vi har sett på et bredt spekter av tiltak og muligheter i ulike sektorer. Vi trenger løsninger som står seg både på kort og lengre sikt, og i et nasjonalt så vel som globalt perspektiv.

De ulike etatene har bidratt med kunnskap ut fra kompetanse og ansvarsområder. Miljødirektoratet har i tillegg koordinert og sammenstilt rapporten.

SSB har fått et eget oppdrag om å analysere de samlede kostnadene ved et utslippskutt på 50 prosent i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030 ved å
gjøre en makroøkonomisk analyse. Denne leveres separat i juni 2020. SSB har måttet prioritere sitt oppdrag, og har ikke deltatt i utarbeidelsen av denne rapporten.

Etatene som har deltatt, stiller seg bak hovedfunnene i rapporten og understreker at den ikke er å anse som en anbefaling, men presentasjon av felles kunnskapsgrunnlag. Tett samarbeid på tvers av sektorer og myndighetsområder har styrket kvaliteten på rapporten, og samarbeidet vil fortsette også i etterkant av Klimakur 2030-prosessen.

Denne rapporten vil forhåpentligvis være et nyttig kunnskapsgrunnlag både for regjeringens videre arbeid og for andre aktører som er en del av den nødvendige omstillingen.

Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030

Del A – 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor

Del B – Skog og annen arealbruk

Vedlegg til Klimakur 2030