Publikasjon

Oppsummering av resultater for tilsynsaksjon med avfallsforbrenningsanlegg

Om publikasjonen

Det er avdekket en høy andel brudd i tilsynsaksjonen, spesielt innen temaet internkontroll, men også på temaene avfall og utslippskontroll.

Virksomhetene har en høy andel brudd på sine grenseverdier for utslipp til luft, og dette mener vi er spesielt alvorlig da utslippene kan utgjøre en betydelig ulovlig forurensing. Vi anser at resultatene fra aksjonen indikerer at virksomhetene ikke har tilstrekkelig kontroll med sine utslipp, at de har mangelfulle rutiner knyttet til blant annet utslippskontroll og håndtering av farlig avfall og at de ikke har tilstrekkelig dokumenterte miljørisikovurderinger. Vi anser det som viktig at bransjen følges tett opp videre.