Publikasjon

Ren Oslofjord: Miljøovervåking 2019

Om publikasjonen

Overvåking i 2019 i vannforekomsten Oslo havn og by: Tiltaksområder og dypvannsdeponiet etter Ren Oslofjord-prosjektet.

Oslo Havn KF var tiltakshaver og ledet oppryddingsprosjektet "Ren Oslofjord" på vegne av Oslo kommune. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2006-2011.

Formålet var å forbedre miljøtilstanden gjennom tiltak i forankret i "Helhetlig tiltaksplan for forurensedne sedimenter i Oslo havnedistrikt".