Publikasjon

Overgang fra rødt kjøtt til vegetabilsk og fisk: Klimakur 2030

Om publikasjonen

Notatet dokumenterer og beskriver klimatiltaket «Overgang fra kjøtt til vegetabilsk og fisk» i Klimakur 2030.

Tiltaket er utredet i tråd med Miljødirektoratets veileder for utredning av klimatiltak (versjon september 2019).

Hovedresultatet er at tiltaket i mange tilfeller gir en negativ tiltakskostnad, altså en samfunnsgevinst, og et samlet potensial for utslippsreduksjon på ca. 2-8 mill. tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. Tiltaket kan
ha betydelige, sannsynligvis negative, tilleggseffekter som ikke er verdsatt.

Barrierer og virkemidler for tiltaket er beskrevet. Muligheten for å kunne gjennomføre tiltaket vurderes som middels til liten, avhengig av ambisjonsnivået.