Publikasjon

Increased light attenuation in Norwegian coastal waters - A literature review

Om publikasjonen

Lysvekking er et mål på hvor fort lystilgjengeligheten minker fra overflaten og nedover i vannsøylen.

Det har vært en dokumentert økning i vannføring og tilførsler av løst organisk materiale (DOM) fra land til kysten i Norge over de siste 30 årene. Dette har vært forårsaket av klimaendringer, og andre menneskelige påvirkninger, og er ventet å øke ytterligere i framtiden.

For norske kystvann, har Aksnes et al. (2009) vist at det var vært en «formørkning» av kystvannet over tid, som er koplet til at den norske kyststrømmen har blitt ferskere.

Formålet med denne rapporten er å gi en oppdatert kunnskapsstatus gjennom en litteraturstudie på økt lysvekking og biologiske effekter i Norge siden 2009. I tillegg har vi laget en oversikt over forskningsprosjekter (siden 2005) knyttet til endringer i lysforholdene i kystvannet.

Det er flere optiske variabler som påvirker lysvekkingen i vannsøylen gjennom absorbsjon (a) og spredning (b) av lys, slik som klorofyll a, farget løst organisk materiale (cDOM) og totalt suspendert materiale (TSM, både organisk og uorganisk materiale).