Publikasjon

Forslag til handlingsplan mot pukkellaks

Om publikasjonen

Pukkellaks er en fremmed art med stort invasjonspotensial, og kan ha negativ påvirkning på naturlig forekommende arter og økosystemer i norske elver.

Det må forventes at pukkellaks stadig vil utvide sin geografiske utbredelse og etablere seg i mange elver, dersom det ikke gjennomføres tiltak for å begrense deres gytemuligheter og gytesuksess.

NINA og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet et forslag til handlingsplan mot pukkellaks. Geografisk forekomst av pukkellaks er lagt som grunnlag for prioritering av tiltak. Elver i Øst-Finnmark, fra Tana til Grense Jakobselv, bør prioriteres først. Det er også viktig å planlegge for tiltak i elvene i Vest-Finnmark og Troms.

Når det gjelder metoder for fangst er flyteristfelle nær flomålet i elva ansett som den beste uttaksmetoden for de fleste elvene. Fiske med garn, not eller ruser langt nede i elva, drivgarn eller kastenot og harpunering er også aktuelle metoder. Det anbefales at det nedsettes en nasjonal kompetansegruppe for bekjempelse av pukkellaks. Dette vil sikre at tiltak og uttak i de ulike elvene bygger på den samlede erfaringen for utfisking.