Publikasjon

Norske landbaserte kilder til mikroplast

Om publikasjonen

Kartlegging av landbaserte mikroplastkilder i Norge og oppdatering av utslippsestimater

Målsettingen med denne rapporten er å oppdatere kunnskap om mikroplast i Norge og utarbeide nye anslag over landbaserte utslipp fra de viktigste kildene. Rapporten oppsummerer også spredningsveier, miljøgiftinnhold og hvordan mikroplast kan fragmenteres fra makroplast på avveie i naturen. Rapporten har systematisert, beskrevet og estimert mikroplastutslippene i 8 kategorier. Det knytter seg usikkerhet til anslagene som derfor også er oppgitt med et intervall. Utredningen omfatter landbaserte utslipp.

Totalt viser kartleggingen årlige mikroplastutslipp i Norge på om lag 19 000 tonn. Estimerte utslipp er betydelige høyere enn ved tidligere kartlegging i 2014 og 2016. Dette skyldes dels endret beregningsmetode ved at hele vekten av utslippet er inkludert mot tidligere kun en antatt andel (for eksempel 50%) syntetisk polymermateriale. Nytt i denne rapporter er også at man har inkludert estimater for mikroplast som stammer fra forsøpling. samt en del direkte mikroplastutslipp ikke tidligere kjent. Rapporten er en oppdatering og kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget som tidligere er utarbeidet gjennom M-321- Sources of Microplastic- pollution to the marine environment, MEPEX, 2014 og M 959-Microplastic in road dust- characteristics, pathways and measures, NIVA, TØI 2018.