Publikasjon

Plan for restaurering av våtmark i Norge (2021-2025)

Om publikasjonen

Med mål om reduserte klimagassutslipp, tilpasning til klimaendringene og bedret økologisk tilstand

Norge er et av de landene i Europa som har størst variasjon av våtmarker, og omtrent ti prosent av fastlandet vårt er våtmark. Våtmarkene bidrar til flere viktige økosystemtjenester, som flomdemping og klimaregulering, og de innehar et stort biologisk mangfold, både av arter og naturtyper.

Mye av norsk våtmark er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, blant annet fra drenering til skog- og jordbruksformål og nedbygging. I 2016 utarbeidet Miljødirektoratet – i samarbeid med Landbruksdirektoratet – en femårig plan for restaurering av våtmark i Norge, og siden da er i overkant av 80 myrer og enkelte andre våtmarkstyper restaurert.

Miljødirektoratet har i 2020 fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å oppdatere denne planen, slik at den kan gjelde for fem nye år.