Publikasjon

Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter

Om publikasjonen

Stortingsmelding nr. 14 (2015-2016) legger føringer for hva som skal prioriteres for kartlegging av norsk natur, og hvor man skal prioritere å kartlegge først.

Man vil særlig prioritere kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt.

For å følge opp dette bad Miljødirektoratet i 2020 ei gruppe bestående av eksperter fra Niva, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelser, om forslag til hvilke marine naturtyper som med Natur i Norge-systemet (NIN) som basis, dekker kriteriene som ble satt i Stortingsmeldingen. Arbeidet ble ledet av Trine Bekkby ved Niva, og rapporten er nå klar.

Forslaget skal danne grunnlaget for Miljødirektoratets instruks for marine naturtyper.