Publikasjon

Åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet

Om publikasjonen

Uttesting av overvåkingsmetodikk og resultater fra 2020

Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er en naturlig åpen naturtype med urte- og gress-rik vegetasjon, sammensatt av de to grunntypene åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark (T2-7) og åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark (T2-8) fra Natur i Norge 2.1. Åpen grunnlendt kalk-mark i boreonemoral sone er vurdert å være en sterkt truet naturtype (EN) og har høy forekomst av rødlistede karplanter, sopp og invertebrater.

I 2014 ble det foreslått et opplegg for overvåking av naturtypen, og i denne rapporten presenteres en uttesting av overvåkingsopplegget samt innsamling av data for første år i første omløp av overvåking. Prosjektet har som formål å teste og justere metodikk og feltprotokoller for overvåking, gjennomføre datainnsamling i utvalgte overvåkingslokaliteter, og lage foreløpige estimat for antall forekomster, areal og status for til-stand av åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet.