Publikasjon

Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø

Om publikasjonen

Knowledge status for the use of molecular tools in mapping and monitoring biological diversity in marine environments

Denne rapporten er bestilt av Miljødirektoratet fra NorBOL (Norwegian Barcode of Life), et nasjonalt nettverk av forskningsinstitusjoner som koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet.

Universitetsmuseet i Bergen har hatt prosjektledelsen. Rapporten gir en oppsummering av dagens status på DNA-basert metodikk som verktøy i kartlegging og overvåking av biologisk mangfold i det marine miljø. Fokus har vært på innsamlingsmetodikk og protokoller for DNA-analyser av arter og artsgrupper. Metodikken er evaluert opp mot kartleggings- og overvåkingsaktivitet i regi av Miljødirektoratet, og kommer med anbefalinger for videre framdrift for å ta metodikken i bruk i nasjonal kartlegging og overvåking.

Rapporten har også en gjennomgang og evaluering av eksisterende referansemateriale og referansesekvenser for relevante arter og artsgrupper som inngår i Miljødirektoratets kartleggings- og overvåkingsaktivitet.