Publikasjon

Økokyst – delprogram Barentshavet, Årsrapport 2020

Om publikasjonen

ØKOKYST – Delprogram Barentshavet for 2020 omfatter 18 vannforekomster med stasjoner i Tanafjorden og Varangerfjorden. I 2020 bestod prøvetakingsprogrammet av månedlig prøvetaking av pelagisk planteplankton og støtteparametere som næringssalter, oksygen, og siktedyp på tre stasjoner (VR7 Langfjordnes, VR24 Tanafjorden og VR21 Bugøynes) og tre FerryBox stasjoner (VR25 Tanafjorden Ytre, VR23 Blodskytsodden, VT76 Oksebåsneset). Den samlede tilstanden i vannforekomstene varierte fra "Svært god" til "Moderat". Enkelte av stasjonene inngikk i delprogram Finnmark i perioden 2014 – 2016. ØKOKYST – Sub program Barents Sea in 2020 includes 18 water bodies with stations in Tanafjorden and Varangerfjorden. Samples from 3 hydrographic stations and 3 Ferrybox stations were collected. The overall condition for the different water bodies was classified from "Very good" to "Moderate". Some of the stations were included in the subprogram Finnmark in the period 2014 – 2016.