Publikasjon

Økokyst – delprogram Norskehavet Nord III, Årsrapport 2020

Om publikasjonen

ØKOKYST – Delprogram Norskehavet Nord (III) gjennomføres i Troms og Finnmark fylke og består av områdene Kvænangen, Reisafjorden, Ullsfjorden/Fugløyfjorden, Sørfjorden ytre og Kjosen. I 2020 ble det gjennomført fullt prøvetakingsprogram. Den samlede tilstanden for de ulike vannforekomstene for perioden 2018 – 2020 varierer fra "God" til "Moderat". ØKOKYST – Sub-program The Norwegian Sea North (III) is implemented in the county of Troms and Finnmark and consists of the areas Kvænangen, Reisafjorden, Ullsfjorden / Fugløyfjorden, Sørfjorden outer and Kjosen. In 2020 a full sampling program was carried out. The overall state of the various water bodies varies from "Good" to "Moderate".