Publikasjon

Økokyst – delprogram Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2020

Om publikasjonen

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljø-tilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene Trondheimsfjorden/Fosen, Namsfjorden og Helgeland. Samlet klassifisering av vann-forekomstene varierer fra «moderat» til «svært god» tilstand, hvorav fire vannforekomster viste «moderat» tilstand i 2020. Det er i hovedsak vannmassestasjonene og støtteparametere som trekker tilstanden ned. The monitoring program "Ecosystem Monitoring in Coastal Water - ØKOKYST" aims at monitoring the environmental status in selected areas along the Norwegian coast according to vannforskriften (the Water Framework Directive). Subprogram Norskehavet Sør II includes Trondheimsfjorden/Fosen, Namsfjorden and Helgeland. The overall condition ranged from “moderate” to “very good” for the monitored waterbodies in 2020. It is mainly the pelagic stations and the supporting parameters that obtain “moderat” condition.