Publikasjon

Økokyst – delprogram Skagerrak. Årsrapport 2020. Økokyst – DP Skagerrak. 2020 report

Om publikasjonen

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster lokalisert i Ytre Oslofjord og Grenlands- fjordene. Samlet tilstand i vannforekomstene varierte fra “dårlig” til “god” tilstand i 2020. Blant undersøkte biologiske kvalitetselementer, er det særlig makroalge-samfunnene som viser en negativ trend. Totalt fem av åtte makroalgestasjoner oppnår «moderat» tilstand i 2020. The monitoring program "Ecosystem Monitoring in Coastal Water - Økokyst" aims at monitoring the environmental status in selected areas along the Norwegian coast according to vannforskriften (the Water Framework Directive). Subprogram Skagerrak includes 14 water bodies within the area of outer Oslofjord and the Grenlandfjords. The overall condition in the water bodies varied from “poor” to “good” condition in 2020. Among the surveyed biological quality elements, a particularly negative trend is observed for macroalgal communities, with five out of eight surveyed hard bottom stations achieving "moderate" condition in 2020.

Dette er en korrigering og endring av en rapport som er publisert tidligere.