Publikasjon

Økokyst - delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020

Om publikasjonen

Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord består av tolv vannforekomster hvorav åtte ble undersøkt i 2020. I områdene Aurlandsfjorden og Sognefjorden ble hele grunnprogrammet gjennomført, mens det i områdene Korsfjorden, Fusa/Bjørnafjorden og Hardangerfjorden kun var prøvetakning av vannmasser. Prøvetakningen inkluderte syv pelagiske stasjoner (hvorav en FerryBox stasjon), tre bløtbunnstasjoner og syv hardbunnstasjoner. Alle undersøkte vannforekomster tilfredsstiller kravet om minst «god» økologisk tilstand. Vannforekomstene Korsfjorden og Bjørnafjorden fikk samlet tilstand «svært god». Vannforekomstene Aurlandsfjorden, Sognefjorden, Sognesjøen, Maurangerfjorden, Samlafjorden og Nyhammarsundet fikk samlet tilstand «god». Eight out of twelve water bodies in the Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord were surveyed in 2020. In the areas of Aurlandsfjorden and Sognefjorden, the full program was implemented, while in the areas Korsfjorden, Fusa/Bjørnafjorden and Hardangerfjorden only pelagic sampling was carried out. Sampling included seven pelagic stations (including one FerryBox station), three soft bottom stations and seven hard bottom stations. All water bodies fulfil the requirement of at least "good" ecological state. The water bodies Korsfjorden and Bjørnafjorden obtained overall state "very good". The water bodies Aurlandsfjorden, Sognefjorden, Sognesjøen, Maurangerfjorden, Samlafjorden and Nyhammarsundet obtained overall state "good".