Publikasjon

Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021

Om publikasjonen

Veileder til utarbeiding av bestemmelser om fisket

Høsten 2019 satte Miljødirektoratet i gang arbeidet med hovedrevisjon av reguleringene for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø, med sikte på å fastsette nye forskrifter fra fiskesesongen 2021. Gjennom fiskereguleringene gir Miljødirektoratet nærmere bestemmelser om fisketider, hvor det skal åpnes for fiske samt fangstkvantum i elv og sjø, innenfor rammene fastsatt av Klima- og miljødepartementet i forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk.