Publikasjon

Vurdering av økologisk tilstand for skog i Norge i 2020

Om publikasjonen

Klima- og miljødepartementet startet i 2016 utviklingen av et system for å vurdere tilstanden til norske økosystemer på land og i havet.

Denne rapporten dekker den første nasjonale vurderingen av økologisk tilstand i skog. Vurderingen er basert på 13 tilstandsindikatorer som representerer skogøkosystemets struktur, funksjoner og produktivitet, fordelt på seks av sju egenskaper ved økosystemet. Vurderingen er gjennomført etter indeksmetoden, der verdiene for de 13 indikatorene er skalert til en felles skala mellom 0 og 1, og deretter sammenstilt til en indeks for tilstanden.

Indikatorene har skalert verdi 1 i referansetilstanden, et intakt økosystem, og 0 for høyeste/laveste mulige verdi under svært forringet økologisk tilstand. For å vurdere robustheten til tilstandsverdien, er også utviklingen for ni supplerende variabler vurdert, og en rekke variabler for påvirkninger.