Publikasjon

Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2020

Om publikasjonen

Havforsuringsovervåking i norske farvann i 2020.

This is the 2020 annualreportfrom the programs: ‘Monitoring ocean acidification in Norwegian waters’ and ‘Monitoring of ocean acidification in the coastal zone’ funded by the Norwegian Environment Agency. The measurements are performed by the Institute of Marine Research, NORCE Norwegian Research Centre, Norwegian Institute for Water Research, Univsersity of Bergen, and Akvaplan-niva. The measurements are collected in coastal waters as well as in open ocean and are from the Skagerrak, the Norwegian Sea, and the seasonally ice-covered Barents Sea. This report presents data from 2020 in addition to some time series data for the period 2010-2020.

Denne årsrapporten for 2020 presenterer undersøkelser fra programmene ‘Overvåkning av havforsuring i norske farvann’ og ‘Overvåkning av havforsuring i kystsonen’ utført av Havforskningsinstituttet, NORCE Norwegian Research Centre, Norsk institutt for vannforskning,Univsersitetet i Bergenog Akvaplan-nivapå oppdrag fra Miljødirektoratet. Målingene er gjort i kystvann og i åpenthav, og områder som er undersøkter Skagerrak, Norskehavet og deler av Barentshavet. Rapporten presenterer primærtdata fra 2020, men viser også noen tidsserier fra perioden 2010-2020.