Publikasjon

Gipsavfall – underlag for overordnet vurdering av virkemidler for økt materialgjenvinning av gipsavfall

Om publikasjonen

NGI har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Gips er egnet for materialgjenvinning, men deponeres i stor grad i dag. Rammedirektivet om avfall setter krav om minimum 70 prosent materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020. Norge har ikke oppfylt dette målet for måleåret 2018, og vi antar at vi fremdeles ligger under dette nivået. Gips er en avfallstype som har potensial for høyere materialgjenvinning, og dette utgjør et vesentlig volum.

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å vurdere tiltak og virkemidler for økt materialgjenvinning av gips, herunder vurdere et deponiforbud mot gipsavfall. NGI har i denne sammenhengen utarbeidet denne rapporten 

Rapporten gir en oversikt over mengden gipsavfall, håndtering av avfallet og en overordnet livsløpsvurdering med klima- og miljøeffekt.