Publikasjon

Økofersk – delprogram nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020

Om publikasjonen

Overvåkning og klassifisering av økologisk tilstand

Basisovervåkingen ‘Økofersk – delprogram nord’ omfattet 12 innsjøer i 2020, hvorav fem Biolok-sjøer og syv Referanse-sjøer. Resultatene viser at fem av innsjøene er i svært god tilstand, fire innsjøer er i god tilstand og tre innsjøer i moderat tilstand. Samlet tilstand er angitt som usikker for fire innsjøer, fordi datagrunnlaget er begrenset til ett år og tilstandsklassifiseringen samtidig er
basert på et fåtall kvalitetselementer.

For seks av Referanse-sjøene og to av Biolok-sjøene er tilstanden angitt som ganske sikker, fordi det er godt samsvar mellom år og mellom kvalitetselementer. Dagens klassifiseringssystem er særlig usikkert for svært kalkfattige innsjøer og for moderat kalkrike og kalkrike skogssjøer på grunn av manglende klassegrenser for flere kvalitetselementer.