Publikasjon

Økofersk – delprogram vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020

Om publikasjonen

Overvåkning og klassifisering av økologisk tilstand

Basisovervåkingen ‘Økofersk – delprogram vest’ omfattet ti innsjøer i 2020, hvorav seks Biolok- og fire Referanse-sjøer. Både vannkjemiske og biologiske kvalitetselementer indikerer at de fleste Biolok-sjøene og Referanse-sjøene Storavatnet og Ølvatnet fremdeles er noe forsuret. Ingen innsjøer er i svært god tilstand, tre innsjøer er i god mens syv er i moderat økologisk tilstand.

Samlet tilstand er angitt som usikker for ni innsjøer, fordi datagrunnlaget er begrenset til et fåtall kvalitetselementer eller det er et stort sprik i tilstanden gitt for ulike kvalitetselementer som er følsomme for samme type påvirkning. Kun Finnåsvatnet er angitt med ganske sikker økologisk tilstand fordi det er godt samsvar mellom år og mellom kvalitetselementer.