Publikasjon

Kartlegging av mikroplast og helse- og miljøfarlige stoffer på slipper og opplagsplasser for fritidsbåter

Om publikasjonen

Denne fagrapporten undersøker mikroplast, og helse- og miljøfarlige stoffer på marinaer ved Oslofjorden.

Oppdragets overordnede mål har vært å gi en kvantitativ oversikt over aktive utslipp av mikroplast og helse- og miljøfarlige stoffer ved utvalgte lokaliteter hvor vedlikehold (rengjøring, reparasjoner, utskiftning av motorolje, pussing, stoffing og polering) av fritidsbåter foregår.

Resultatene skal kunne brukes som et grunnlagsdokument i Miljødirektoratets videre oppfølging av mulige tiltak og virkemidler.