Publikasjon

Teste metode for verdsetting av virkninger i naturmangfoldsaker: case verneområder

Om publikasjonen

Områdevern er et viktig redskap for å bevare mangfoldet i norsk natur og motvirke utrydning av truede arter og naturtyper.

Ved vurdering av nye verneområder, er det viktig å gjøre gode faglige vurderinger av alle virkninger som områdevern kan utløse, også de som det er krevende å sette en kroneverdi på (prissette). For eksempel kan det være vanskelig å sette en kroneverdi på vernets effekt på naturmangfold.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Oslo Economics testet metoder for verdsetting av virkninger i vernesaker og kommet med noen anbefalinger til videre arbeid.

En viktig del av oppdraget har vært å teste Menons metode fra 2020 (Menon, 2020. Forbedring av metode for vurdering av ikke-prissatte virkningersamfunnsøkonomiske analyser) for å vurdere ikke-prissatte virkninger i vernesaker.

I tillegg har Oslo Economics vurdert og kommet med anbefalinger til hvordan usikkerhet kan analyseres i vernesaker.

Resultatene fra dette arbeidet finner du i vedlagt rapport.

18.04.2023: Dette er en endret og korrigert versjon av rapport som er publisert tidligere.