Publikasjon

Håndtering av potensielt syredannende svartskifer

Om publikasjonen

Fagrapport til Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har engasjert NGI til å utarbeide en fagrapport for håndtering av potensielt syredannende svartskifer (svart leirskifer). Fagrapporten er basert på kunnskapen fra oppdragsrapportene M-310 "Identifisering og karakterisering av syredannende bergarter" og M-385 "Deponering av syredannende bergarter", i tillegg til ny kunnskap som har kommet etter oppdragsrapportene ble publisert i 2015. 

Hensikten med rapporten er å gjøre det enklere for myndigheter, konsulenter, entreprenører og andre, å redusere risikoen for skadevirkningene på menneske, miljø og eiendom ved graving, håndtering og disponering av svartskifer. Rapporten er også rettet mot avfallsaktører som driver deponier, eller har et ønske om å opprette et deponi for syredannende svartskifer. 

Metodene som beskrives for å bestemme om en bergart er syredannende, er særlig tiltenkt svartskifer, og er ikke nødvendigvis passende for andre typer syredannende bergarter (eksempelvis gneiser og andre bergarter som inneholder syredannende mineraler).