Publikasjon

Kartleggingsinstruks: Kartlegging av terrestriske naturtyper etter NiN2

Om publikasjonen

Denne instruksen beskriver kartlegging av Naturtyper etter Natur i Norge (NiN) slik kartleggingen utføres i oppdrag for Miljødirektoratet.

Instruksen beskriver også hvordan den økologiske lokalitetskvaliteten til hver Naturtype fastsettes.

Kartleggingen som beskrives er en utvalgskartlegging, der kun arealene som tilfredsstiller kriteriene for en Naturtype etter Miljødirektoratets instruks skal kartfestes.

Instruksen beskriver kartlegging av 111 naturtyper, hvorav 82 er rødlistet i henhold til Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken) mens 29 er fastsatt etter anbefaling fra en ekspertgruppe bestående av Norsk institutt for naturforskning (Nina), Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og NTNU Vitenskapsmuseet.

Artsdatabanken og Naturhistorisk museum i Oslo har deltatt som NiN-rådgivere i ekspertgruppa. Metoden for å vurdere lokalitetskvalitet er utarbeidet av en tilsvarende ekspertgruppe.

All kartlegging som følger denne instruksen skal gjøres med NiNapp.

Kartleggingsinstruksen er svært lik tilsvarende kartleggingsinstrukser benyttet i 2018-2021. Denne versjonen ble publisert i januar 2022, og oppdatert i januar 2023, januar 2024 og april 2024.