Publikasjon

Vanskelige arter og vanskelige valg: prioritering av innsats mot fremmede karplanter

Om publikasjonen

Vanskelige arter og vanskelige valg: Prioritering av innsats mot fremmede karplanter.

Norge har gjennom FNs konvensjon om biologisk mangfold forpliktet seg til å bevare biologisk
mangfold, blant annet ved å bekjempe fremmede arter (Aichi-mål 9).

Arbeidet med fremmede arter i Norge har fram til nå fulgt den tverrsektorielle strategien fra 2007 som for de neste årene er operasjonalisert i tiltaksplanen «Bekjempelse av fremmede skadelige organismer
– Tiltaksplan 2020-2025».

Miljødirektoratet lyste i april 2020 ut et oppdrag med hovedformål å vurdere når det er realistisk å utrydde fremmede karplanter. I 2021 ble det utløst en opsjon der oppdraget var å sammenstille hovedprosjektet samt flere tidligere prosjekter med mål om å oppsummere kunnskapog råd om prioritering av innsats mot fremmede karplanter.