Publikasjon

Eutrofiering av norske innsjøer. Tilstand og trender.

Om publikasjonen

Den økologiske tilstanden er moderat, dårlig eller svært dårlig i ca. halvparten av 366 innsjøer.

Datasett for eutrofieringsrelevante parametere er tilgjengelig i Vannmiljø for 366 innsjøer, som har total fosfor i god eller dårligere tilstand og minst én biologisk parameter for minst ett år i perioden 2009-2020. Den økologiske tilstanden er moderat, dårlig eller svært dårlig i ca. halvparten av disse.

Oppblomstringer av potensielt giftige cyanobakterier eller andre problemalger er vanlige i flere av disse innsjøene. Utviklingstrender er analysert for klorofyll og total fosfor i 125 innsjøer som har minst fire års data etter
2008.

De fleste av disse innsjøene viser ingen trender. 22 innsjøer har stigende trend for én eller begge parameterne, det vil si forverring, mens 33 har avtagende trend, det vil si forbedring for én eller begge parameterne.

De fleste av innsjøene med forbedring for klorofyll er i Vannområdene Morsa, Haldenvassdraget og Jæren, der avløps- og jordbrukstiltak har vært
gjennomført over lang tid. Klimaendringer kan forverre situasjonen og kreve mer omfattende tiltak for å nå miljømålet.