Publikasjon

Handlingsplan for hubro 2022-2026

Om publikasjonen

Tiltakene i denne handlingsplanen skal bidra til å redusere de negative påvirkningsfaktorene for arten, slik at nedgangen i bestanden stanser.

I den siste utgaven av Norsk Rødliste fra 2021, er hubroen oppført som sterkt truet (EN). Hubroen har hatt en langvarig negativ bestandsnedgang i Norge. Denne nedgangen har pågått gjennom det meste av 1900-, og utover 2000-tallet. 

Hubroen fikk sin første handlingsplan i 2009. Målet er å redusere de negative påvirkningsfaktorene for arten, for å stanse bestandsnedgangen.

Siden den første planen ble utarbeidet er kunnskapsgrunnlaget styrket. Det nye kunnskapsgrunnlaget presenteres i denne handlingsplanens faggrunnlag og er utarbeidet av BirdLife Norge.

Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for handlingsplanen. Statsforvalteren i Nordland har siden 2009 hatt ansvaret for å gjennomføre planen, på vegne av Miljødirektoratet.